Klub Hodowcy Spiżarnia Pupila

Zapraszamy serdecznie Hodowców psów zrzeszonych w ZKwP (FCI) do naszego Klubu Hodowców

Wyślij do nas maila na kontakt@spizarniapupila.pl

Korzyści dla naszych Hodowców:

  • atrakcyjny rabat na produkty
  • bezpłatna realizacja dostaw dla zamówień od 149zł
  • wyprawki dla szczeniąt urodzonych w swojej Hodowli
  • możliwość składania zamówień poprzez wygodną platformę zakupową
  • program lojalnościowy
OŚWIADCZENIE (KLIKNIJ ABY POBRAĆ .PDF) Karta Członkowska (KLIKNIJ ABY POBRAĆ .PDF)

Jak zostać Członkiem Klubu Hodowców:

Zapoznaj się z regulaminem Klubu Hodowców (treść Regulaminu poniżej) oraz prześlij na nasz adres e-mail wypełnione i podpisane dokumenty:

  • oświadczenie
  • kartę członkowską
  • skan przydomka hodowlanego 

W międzyczasie dokonaj rejestracji konta (jeżeli jeszcze go nie posiadasz) na stronie spizarniapupila.pl/moje-konto

Po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów otrzymasz unikalny kupon rabatowy przypisany do swojego konta oraz status lojalnościowy umożliwiający otrzymanie korzystniejszego rabatu za zdobyte punkty (niż standardowa oferta lojalnościowa).

REGULAMIN KLUBU HODOWCÓW SPIŻARNIA PUPILA

I. ORGANIZATOR
Organizatorem „Klubu Hodowców Spiżarnia Pupila” jest SpiżarniaPupila.pl Pineapple Concept – Patryk Wyrwas z siedzibą w Rumi (84-230), ul. Dąbrowskiego 14, NIP: 5882424815, REGON: 366496003, zwana dalej również jako „Spiżarnia Pupila”.

II. CELE KLUBU
Klub jest dobrowolnym zrzeszeniem hodowców psów rasowych mającym na celu promowanie zdrowego żywienia zwierząt w oparciu o karmy marki „Spiżarnia Pupila”.

III. CZŁONKOWIE KLUBU
Członkiem Klubu (zwanym dalej jako „Członek Klubu”) może zostać osoba mieszkająca na terytorium RP oraz spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:
1. Posiadać zarejestrowaną hodowlę psów rasowych w Związku Kynologicznym w Polsce (ZKwP) wraz z przydomkiem hodowlanym;
2. Posiadać przynajmniej jednego psa reproduktora mającego potwierdzone przez ZKwP uprawnienia hodowlane), będąca członkiem ZkwP;

IV. REJESTRACJA W KLUBIE HODOWCÓW
1. Rejestracja w Klubie wymaga założenia konta na stronie spizarniapupila.pl/moje-konto oraz przesłania poniższych dokumentów na adres e-mailowy Spiżarni Pupila (kontakt@spizarniapupila.pl):
a. wypełnionej oraz podpisanej karty członkowskiej
b. podpisanego oświadczenia
c. w przypadku hodowli – czytelnego skanu lub kserokopii rejestracji przydomka hodowlanego;
d. w przypadku właściciela reproduktorów – czytelnych skanów lub kserokopii obu stron rodowodów reproduktorów wraz z widocznymi pieczątkami potwierdzającymi status reproduktora.
Zgłoszenie członkostwa w Klubie jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu Klubu oraz Regulaminu Sklepu Internetowego SpiżarniaPupila.pl
2. Warunkiem przyznania statusu „Członka Klubu” poza przesłaniem poprawnych i aktualnych dokumentów wskazanych w pkt. III oraz pkt. IV Regulaminu jest skuteczne złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.spizarniapupila.pl na kwotę nie niższą niż 149zł (zwanego dalej jako „Zamówienie”).
3. Samo zgłoszenie i przesłanie dokumentów nie dają statusu członka Klubu Hodowców, członkostwo w klubie liczone jest od pierwszego złożonego, opłaconego i doręczonego zamówienia.
4. Rejestracja następuje w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres kontakt@spizarniapupila.pl.
5. Przyjęcie do Klubu zostanie potwierdzone e-mailem od Organizatora.
6. Organizator może odmówić rejestracji osoby wnioskującej danej osoby jako Członka Klubu w przypadku:
a. braku spełnienia wymagań określonych w Regulaminie;
b. publikowania lub udostępniania przez Wnioskującego w mediach społecznościowych bezpodstawnych wypowiedzi godzących w dobre imię Organizatora lub marki „Spiżarnia Pupila”.

V. KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW KLUBU HODOWCÓW SPIŻARNIA PUPILA
1. Każdy Członek Klubu ma prawo nabywać na korzystnych warunkach produkty marki Spiżarnia Pupila poprzez platformę sprzedażową dostępną po zalogowaniu na stronie www.spizarniapupila.pl.
2. Członkowie Klubu posiadający zarejestrowaną hodowlę uprawnieni są do otrzymania w wyprawki dla szczeniąt urodzonych w swojej hodowli, pod swoim przydomkiem, zgodnie z pkt. VI regulaminu.
3. Możliwość udziału w organizowanych dla Członków Klubu konkursach, programu lojalnościowego i korzystania z ofert specjalnych przesyłanych drogą elektroniczną.
4. Każdemu Członkowi Klubu przysługuje bezpłatna dostawa zakupionych towarów w przypadku złożenia przez niego zamówienia o wartości przekraczającej 149,00 PLN.
5. Nowemu Członkowi Klubu (tj. rejestrującemu się w Klubie hodowcy, który w ciągu 2 lat od daty złożenia aktualnego wniosku o rejestrację nie był Członkiem Klubu), przysługuje możliwość otrzymania Pakietu Powitalnego pod warunkiem złożenia i opłacenia przez niego w terminie 14 dni od chwili aktywacji konta pierwszego zamówienia na produkty na kwotę przekraczającą 200,00 PLN;
6. W przypadku polecenia przez aktywnego Członka Klubu („Polecającego Członka Klubu”) członkostwa w Klubie Hodowców Spiżarnia Pupila nowemu hodowcy, który skutecznie dokona rejestracji w Klubie jako Nowy Członek Klubu złoży i opłaci w terminie 14 dni od chwili aktywacji konta pierwsze zamówienie na produkty na kwotę przekraczającą 200,00 PLN, Polecający Członek Klubu otrzymać może Bonus Za Polecenie.
W celu uzyskania przez Polecającego Członka Klubu uprawnienia do otrzymania Bonusu Za Polecenie Nowy Członek Klubu w treści wiadomości e-mail podczas rejestracji wskazać musi imię, nazwisko i nazwę hodowli Polecającego Członka Klubu jako osoby, która zarekomendowała mu członkostwo w Klubie Hodowcy.

VI. WYPRAWKI DLA SZCZENIĄT
1. Wyprawki (zwane dalej jako „Wyprawki”) przysługują wyłącznie Członkom Klubu, którzy zarejestrowali swoją hodowlę w Klubie Hodowców Spiżarnia Pupila.
2. Wyprawka to zestaw produktów dla szczeniąt urodzonych w hodowli Członka Klubu, pod jego przydomkiem hodowlanym, który Członek Klubu otrzymuje za darmo.
3. Wyprawki są przyznawane Członkom Klubu, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:
a. byli członkami Klubu Hodowców przynajmniej 2 miesiące przed narodzeniem się miotu w hodowli
b. dokonują regularnych, kwartalnych zamówień, przynamniej raz na 3 miesiące, w ilości nie mniejszej niż 70% zapotrzebowania na suchą karmę hodowli Członka Klubu (obliczanego jako ilość osobników danej rasy w hodowli x średnia dzienna dawka pokarmowa, zgodna z tabelą żywienia umieszczoną na opakowaniu stosowanej suchej kamy Spiżarnia Pupila dla zwierzęcia danej rasy x 90 dni x 70%) (PRZYKŁAD Hodowla posiada 3 suczki border collie i stosuje karmę Spiżarnia Pupila Jagnię z Miętą: 3 x 0,2kg (tj. średnia, dzienna dawka żywieniowa w/w karmy dla suczki border collie) x 90(dni) x 0,7 = 37,8kg karmy kupowanej w każdym kwartale roku).
c. w okresie posiadania zgłaszanego miotu dokonali minimum 1 zamówienia na karmę suchą dla szczeniąt, w tym minimum 12kg karmy dla szczeniąt ras średnich i dużych lub minimum 6kg karmy dla szczeniąt ras małych, w zależności od posiadanego miotu, w sklepie internetowym spizarniapupila.pl.
d. Karma zakupiona przez Członka Klubu zgodnie z pkt VI pkt. 3 ust. c) nie wlicza się do minimum kwartalnego opisanego w pkt VI pkt. 3 ust. b).
e. ww. zakupy produktów z pkt. VI pkt. 3 ust. b) oraz c) zostały dostarczone na dane i adres zgłoszonej w Klubie hodowli – adres podany przy rejestracji.
4. Członek Klubu zobowiązany jest także do poinformowania Klubu Hodowców, drogą mailową, o narodzinach miotu (informacja powinna zawierać: data urodzenia miotu, liczebność miotu oraz rasę) w swojej hodowli, nie później niż 30 dni od daty urodzenia miotu. Mioty zgłoszone po tym terminie nie otrzymują Wyprawek.
5. Wyprawki będą przyznawane dla miotów nie starszych niż 12 tygodni życia.
6. Zgłoszenie Organizatorowi narodzin miotu w sposób określony w Regulaminie równoznaczne jest z wyrażeniem przez Członka Klubu woli zamówienia Wyprawki.
7. Za produkty wchodzące w skład Wyprawki Członek Klubu nie musi uiszczać opłaty.
8. Ilość i rodzaj produktów wchodzących w skład Wyprawek dobierane są przez Organizatora w zależności od ich aktualnej dostępności.
9. Wysyłka Wyprawek nastąpi po przesłaniu przez Członka Klubu karty miotu oraz potwierdzenia znakowania szczeniąt (opieczętowanego przez lekarza weterynarii) bądź protokołu przeglądu miotu. Ilość Wyprawek będzie zgodna z ilością żywych, zarejestrowanych szczeniąt. Wyprawki są dostarczane do Członka Klubu w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od momentu przesłania wymaganych dokumentów.
10. Członek Klubu zobowiązuje się do przekazania nieodpłatnie, kompletnych Wyprawek, nabywcom swoich szczeniąt. Sprzedaż Wyprawek czy jakiejkolwiek ich części skutkuje natychmiastowym usunięciem z Klubu.
11. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania Wyprawek, jeżeli Członek Klubu zgłosił miot w innym Klubie, w celu otrzymania Wyprawek.
12. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania Wyprawek, jeżeli Członek Klubu nie spełnił wymogów Regulaminu.
13. Na jedną zgłoszoną sukę hodowlaną wydawane będą Wyprawki dla jednego miotu w ciągu jednego roku kalendarzowego.
14. Po zgłoszeniu miotu Członek Klubu otrzymuje Wyprawkę zgodnie z historią zamówień zakupionej suchej karmy dla szczeniąt w okresie posiadanego miotu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składowych elementów Wyprawki w zależności od ich dostępności, bez wcześniejszego informowania o tym Członka Klubu.

VII. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU
1. Członek Klubu oświadcza, że zachowuje ogólny dobrostan swoich zwierząt, otacza posiadane zwierzęta odpowiednią i staranną opieką, właściwie je żywi, zapewnia im prawidłową pielęgnację i stałą opiekę weterynaryjną, przestrzega norm i regulaminów organizacji ZKwP, której jest członkiem.
2. Członek Klubu zobowiązany jest do stosowania w żywieniu swoich zwierząt produktów marki Spiżarnia Pupila.
3. Członek Klubu zobowiązany jest do rekomendowania produktów Spiżarnia Pupila oraz dbanie o dobry wizerunek w/w marki.
4. Członek Klubu zobowiązany jest do odchowywania swoich miotów szczeniąt z użyciem produktów marki Spiżarnia Pupila.
5. Członek Klubu zobowiązany jest do bezpłatnego wydania każdemu nabywcy szczenięcia kompletnej Wyprawki otrzymanej od Klubu Hodowców oraz rekomendowanie mu produktów marki Spiżarnia Pupila.
6. Członek Klubu gwarantuje, że:
– nie będzie zamawiał produktów dla osób trzecich w Klubie Hodowców,
– nie będzie odsprzedawał produktów zakupionych w Klubie Hodowcy osobom trzecim
– zakup karmy dokonywany jest wyłączne potrzeby jego reproduktorów/ hodowli.
W przypadku zamawiania karmy dla osób trzecich bądź jej odsprzedaży karmy Członek Klubu jest z niego usuwany w trybie natychmiastowym.
7. Członek Klubu zobowiązany jest do zakupu karmy suchej dla psów (w tym karmy dla psów), marki Spiżarnia Pupila, w sklepie internetowym spizarniapupila.pl przynamniej raz w każdym kwartale roku.
Ww. zakup produktów musi być dostarczony na adres zgłoszonej w klubie hodowli – adres podany przy rejestracji.
8. Członek Klubu zobowiązuje się do informowania Klubu o zmianach w ilości posiadanych zwierząt czy zmianie adresu, danych kontaktowych w przeciągu 14 dni od wystąpienia zmiany pod rygorem możliwości zostania wykluczonym z członkostwa Klubie.
9. Na żądanie Organizatora Członek Klubu prześle dokumenty potwierdzające, że jest on właścicielem/współwłaścicielem zgłoszonych zwierząt.
10. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że oferty dostępne dla Członków Klubu w platformie sprzedażowej spizarniapupila.pl lub przedstawione Członkom Klubu przez Organizatora w jakiejkolwiek formie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Organizatora w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211 ze zm.). Członek Klubu bezwzględnie zobowiązany jest do nieujawniania w/w ofert jakimkolwiek podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora udzielonej w formie pisemnej.

VIII. WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA
1. Członkostwo w Klubie ustaje w wyniku:
– łamania niniejszego Regulaminu Klubu Hodowców;
– naruszania dobrego imienia Organizatora i/lub marki Spiżarnia Pupila;
– podawania niezgodnych z prawdą informacji w procesie rejestracji w Klubie bądź podczas pozyskiwania Wyprawek od Klubu;
– braku aktywności w Klubie, czyli nieskładania zamówień na produkty, przez maksimum 4 miesiące od ostatniego zamówienia;
– braku dokonywania zamówień określonych w pkt. VII ust. 7;
– udostępniania swojego konta w Klubie Hodowców osobom trzecim;
– składania zamówień w Klubie Hodowców na użytek osób trzecich;
– naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Organizatora.
2. Członkostwo ustaje także na pisemny wniosek Członka Klubu wysłany na adres Organizatora.
3. W przypadku ustania członkostwa w Klubie Hodowców Członek Klubu nie ma prawa wysuwać z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
4. Członkostwo ustaje z chwilą podjęcia stosownej uchwały przez Organizatora.
5. O fakcie utraty członkostwa w Klubie Organizator poinformuje Członka Klubu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany podczas rejestracji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak:
a. konieczność dostosowania Regulaminu do aktualnych przepisów prawa;
b. konieczność dostosowania Regulaminu do wydanych przez władze publiczne zaleceń́, nakazów, orzeczeń́, postanowień́, interpretacji, wytycznych lub decyzji;
c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego;
d. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
e. konieczność́ usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
f. aktualizacja danych teleadresowych lub odnośników zamieszczonych w Regulaminie;
g. przeciwdziałanie nadużyciom;
h. poprawa jakości i sposobu obsługi Klientów
i. aktualizacja procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2. Informacja o ogłoszeniu zmiany Regulaminu zostanie Klientom ogłoszona na stronie Organizatora w zakładce Klub Hodowcy.
3. Organizator oświadcza, że aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronie spizarniapupila.pl/klub-hodowcy i obowiązuje po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.
4. Zmiana treści Regulaminu nie ma wpływu na złożone wcześniej zamówienia.
5. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu może on w każdym momencie wypowiedzieć umowę poprzez usunięcie Konta lub przesłanie takiej informacji na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@spizarniapupila.pl
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).